برای مشاهده درخواست های مربوط به کار خود باید ثبت نام کرده باشید و این موضوع کاری را در فعالیت های خود ثبت کرده باشید